Piet van Wyk (1931–2006) was a graduate of Potchefstroom University, and worked as a biologist with the Kruger National Park’s research team. Among his published works are Field Guide to the Trees of the Kruger National Park and Field Guide to Trees of Southern Africa.

 • Nature Now Trees of Kruger

  This book describes and illustrates 80 of the larger, more conspicuous and common tree species likely to be seen while travelling in South Africa’s Kruger National Park.
  Intended as a handy guide to accurate identification, each spread shows the tree in full display along with a selection of supplementary images such as leaves, flowers, fruit and bark.
  Succinct text with minimal botanical jargon supports the images, and informative boxes describe the uses of plant parts.
  A series of maps demarcating 35 different vegetation zones or ‘landscapes’ within the Park helps readers to determine which tree species are likely to be seen in which area.

  R250.00
 • Identifiseer die Bome van Southern Africa (NE)

  ‘n Regstreekse, voor die hand liggende en effektiewe gids tot boom-identifikasie.

  Dié boek se titel sê dit alles! Hierdie bygewerkte tweede uitgawe verskaf ‘n duidelike uiteensetting van hoe bome saamgestel is en waarna om op te let wanneer ‘n boom geïdentifiseer word. Die boek bestaan uit twee dele:

  Deel 1 beskryf en illustreer duidelik die verskillende dele van ‘n boom en hul rol in boomidentifikasie.
  Deel 2 bevat ‘n sleutel tot 43 boomgroepe, gebaseer op maklik waarneembare stingel- en blaarkenmerke. Dit gee ‘n duidelike oorsig van elke groep, sowel as die Suider-Afrikaanse boomfamilies wat in die onderskeie groepe verteenwoordig word. Talle kleurfoto’s en verduidelikende illustrasies ondersteun die teks wat dié handleiding toeganklik en gebruikersvriendelik maak.

  Identifiseer die Bome van Suider-Afrika sal lesers toerus met ‘n goeie begrip van die bou van bome en waarna hulle moet oplet om dit korrek te kan identifiseer.

  R320.00R350.00
 • How to Identify Trees in Southern Africa (NE)

  A direct, straightforward and effective guide to tree identification.

  This book’s title says it all! Now in an updated second edition, it provides a clear understanding of how trees are constructed and what to look for when identifying a tree. The book is divided into two parts:

  Part 1 describes and clearly illustrates the different parts of a tree and their role in tree identification.
  Part 2 features a key to 43 tree groups, based on easy-to-observe stem and leaf features. It carefully outlines each group and the southern African tree families represented in the different groups.

  Numerous colour photographs and explanatory illustrations support the text, making this an accessible and easy-to-use guide. How to Identify Trees in Southern Africa will equip readers with a sound understanding of how trees are constructed and what to look for in order to make a positive identification.

  R350.00
 • Pocket Guide to Wild Flowers of Southern Africa

  Pocket Guide: Wild Flowers of South Africa covers some 260 flowers representing all of the region’s major vegetation types:

  • Accounts are conveniently organised by flower colour.
  • Key ID features are supplied for each flower, as well as interesting facts.
  • A photograph and distribution map accompany each species.
  • Includes common and conspicuous plants as well as some alien species that are naturalized in the region.

  This book showcases some of the region’s diverse, strikingly beautiful floral splendours.

  R250.00
 • Pocket Guide: Veldgids Bome van Suider Afrika

  NUWE UITGAWE JULIE 2013

  Hierdie omvattend uitgebreide, hersiene uitgawe van die beste verkoper onder boom-veldgidse vir die streek bied veel meer as die hoogs suksesvolle eerste uitgawe. Volledig bygewerkte teks (insluitend bykomende spesie-inskrywings) en verspreidingskaarte, talle nuwe foto’s en ’n nuwe seksie van 87 bladsye met foto’s van die hele boom maak dié gewilde gids nog meer noodsaaklik in die veld.

  Suider-Afrika het ’n ryk verskeidenheid bome, met sowat 2 100 inheemse en meer as 100 genaturaliseerde uitheemse spesies. Veldgids tot Bome van Suider-Afrika beskryf en illustreer meer as 1 000 hiervan, met die klem op die algemeenste bome en dié wat waarskynlik die meeste teëgekom word. Spesies is op grond van maklik waarneembare blaar- en stingelkenmerke logies in 43 groepe gerangskik, elke inskrywing met volkleurfoto’s van die diagnostiese dele van die plant. Praktiese gebruike van die plante word ook genoem.

  Also available in English

  R600.00
 • Field Guide to Trees of Southern Africa

  NEW EDITION JULY 2013

  This comprehensively updated and expanded edition of the region’s best-selling field guide to trees offers much, much more than the highly successful first edition. Fully updated text (including additional species entries) and distribution maps, numerous new photographs and a new 87-page section of full-tree photographs makes this well-loved guide even more indispensable in the field.

  Southern Africa has a rich variety of tree species, with an estimated 2 100 indigenous species and more than 100 naturalised aliens. Field Guide to Trees of Southern Africa describes and illustrates more than 1 000 of these, focusing on trees that are the most common and most likely to be encountered. Species are logically arranged in 43 groups based on easy-to-observe leaf and stem features, and each account is illustrated by full-colour photographs of the plant’s diagnostic parts. The text also touches on the practical uses of the plants.

  Ook beskikbaar in Afrikaans

  R600.00